Webflow #4: Webflow vs. Wordpress

Technologický rozdíl a účel

Proces při tvorbě webu

Rozšíření (pluginy)

Šablony webů

Editace obsahu

Kvalita kódu

Náhled demoverze webu

Hostování webu

Zálohování webu

Bezpečnost webu

SEO nastavení

Výkon webu

Předávání webu klientovi

Podpora

Kdy a jaké řešení použít?

Výhody použití Webflow🔥

Komunita kolem Webflow

Váš názor?

Hledáte někoho na návrh nebo tvorbu webu?

Moje sociální sítě

Navrhujte weby a aplikace?

--

--

Web/UI/UX designér, copywriter a tvůrce—Navrhnu vám web, e-shop či aplikaci. 💼 www.lukasaugusta.cz — 👨🏻‍💻 www.designui.cz.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store