Webflow #2: Proč se mu lidé vyhýbají?

Proč je pro lidi Webflow zatím cizí slovo?

Sergie Magdalin — spoluzakladatel Webflow

Jak začít a vydržet u Webflow?

Webflow showcase

Komunita kolem Webflow

Váš názor?

Hledáte někoho na návrh nebo tvorbu webu?

Moje sociální sítě

Navrhujte weby a aplikace?

--

--

Web/UI/UX designér, copywriter a tvůrce—Navrhnu vám web, e-shop či aplikaci. 💼 www.lukasaugusta.cz — 👨🏻‍💻 www.designui.cz.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store