Skládáte webovou aplikaci z hotového designového systému či frameworku? Nebo spolupracujete s designérem a navrhujete ji na míru? Zjistěte, co je lepší…

Design k rozboru

Zdroj: https://dribbble.com/shots/15918348-Art-Blog-Home-Page — Autor: Tubik Studio

Vizuální obsah

🤗 Proč by vás text měl zajímat?

Co je Designui [dizajnuj]?

Jak jsem se dostal ke tvorbě UI lekcí?

Lukáš Augusta

Web/UI/UX designér, copywriter a tvůrce—Navrhnu vám web, e-shop či aplikaci. 💼 www.lukasaugusta.cz — 👨🏻‍💻 www.designui.cz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store